Politică

Claudiu Târziu: Actuala guvernare îngroapă definitiv sectorul energetic prin închiderea minelor

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, consideră actuala guvernare un pericol pentru siguranța națională a României deoarece acționează doar în interese oculte prin adoptarea OUG 108 prin care vor fi închise minele de huilă și carierele de lignit.

„Actuala guvernare îngroapă definitiv sectorul energetic!

Ordonanța de Urgență 108, dată de guvernul-dezastru PNL-PSD-UDMR în ultimele zile ale lunii iunie, interzice construirea unor noi capacități energetice pe bază de cărbune și reglementează ÎNCHIDEREA, în următorii ani, a carierelor de lignit și minelor de huilă.

În timp ce alte state repun în funcțiune centralele electrice pe cărbune, guvernul nostru le închide definitiv!”, a declarat Claudiu Târziu.

Acest guvern este un pericol la adresa siguranței noastre naționale!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 30 iunie 2022privind decarbonizarea sectorului energetic

EMITENTGUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 1 iulie 2022

În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta până la data de 30 iunie 2022 cadrul legal privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabilește data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și calendarul de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă,având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit și huilă constituie primul element de reformă al Componentei C6.

Energie, din cadrul Pilonului I. Tranziția verde al Planului național de redresare și reziliență al României,ținând cont de necesitatea adoptării de urgență a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, mecanismele administrative și instrumentele adecvate în scopul implementării măsurilor stabilite,luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv data de 30 iunie 2022, dată-limită, astfel cum a fost asumată prin Planul național de redresare și reziliență al României, Reforma 1.

Componenta 6. Energie, pentru intrarea în vigoare a proiectului de act normativ ce reglementează decarbonizarea sectorului energetic,având în vedere că urgența adoptării acestui act normativ constă în necesitatea respectării datei-limită de intrare în vigoare a actului normativ, respectiv, data de 30 iunie 2022, creând astfel, cadrul legal pentru decarbonizarea sectorului energetic, precum și organizarea sistemului de implementare a măsurilor stabilite prin proiectul de act normativ, care vizează aspecte tehnice, organizatorice și luarea tuturor măsurilor pentru diminuarea impactului social,ținând cont că lipsa unei reglementări imediate, care stabilește calendarul și modalitatea de eliminare a cărbunelui din mixul energetic, va conduce la întârzierea respectării datei-limită privind încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, a implementării la termen a calendarului de închidere a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și a calendarului de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă, cu consecințe negative asupra gradului de absorbție a fondurilor europene alocate României,având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a cadrului legal, stabilit ca reformă prin Planul național de redresare și reziliență al României, care să stabilească termenele de închidere a grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, respectiv termenele pentru închiderea carierelor de lignit și a minelor de huilă, se impune luarea unei măsuri imediate pentru reglementarea acestor aspecte pe calea ordonanței de urgență, ținând cont de faptul că la acest moment, reglementarea la nivel de lege nu se poate realiza prin procedura obișnuită de legiferare, întrucât procedurile parlamentare presupun o perioadă mai îndelungată de timp,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, se impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, termenele pentru închiderea și conservarea grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, măsuri pentru:

a) asigurarea rezervei tehnice necesare funcționării sigure și stabile a Sistemului electroenergetic național;

b) extracția lignitului și huilei pentru punerea în siguranță a carierelor și minelor ce urmează a fi incluse în programul de închidere;

c) reabilitarea și ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise și a carierelor și minelor care le deservesc;

d) reconversia profesională și recalificarea, precum și alte măsuri socioeconomice pentru susținerea tranziției forței de muncă și a oportunităților economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socioeconomic.

Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se interzice construirea unor capacități energetice noi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă.

Articolul 3Se aprobă încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, retragerea din exploatare și închiderea capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă de 4.920 MW, încetarea producției de lignit și huilă, executarea lucrărilor de punere în siguranță și a lucrărilor de închidere și ecologizare pentru cariere și mine până la data de 31 decembrie 2032.

Articolul 4(1) Capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă rămase în funcțiune la 31 decembrie 2021 se retrag din exploatare și se vor închide sau conserva, după caz, astfel:

a) la Societatea Complexul Energetic Oltenia – conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat cu punerea în funcțiune a investițiilor în capacități pe gaze naturale și surse regenerabile de energie și cu prevederile alin. (3), în limita capacității de transport a Rețelei Electrice Transport;

b) la CET Craiova II – externalizată din Societatea Complexul Energetic Oltenia conform Planului de restructurare;

c) la CET Govora – închidere la 31 decembrie 2025;

d) la Complexul Energetic Hunedoara (CET Paroșeni) – închidere la 31 decembrie 2030;

e) la Centrala Iași II, UAT Municipiul Iași – închidere la 31 decembrie 2025.(2) Documentele doveditoare privind îndeplinirea obligației de retragere din exploatare și închidere se vor comunica ministerului de resort, de către operatorul economic care deține capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, în termen de 5 zile de la emiterea acestora de către autoritățile competente.(3) Capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit ale Societății Complexul Energetic Oltenia – S.A., respectiv grupurile energetice Turceni 4 și 5, Ișalnița 7, Rovinari 4, 5 și 6, în total 1.965 MW putere instalată, constituie rezervă tehnică în perioada 2023-2030, pentru asigurarea funcționării sigure și stabile a Sistemului Electroenergetic Național.(4) 

Pentru asigurarea siguranței și stabilității Sistemului electroenergetic național, termenul de închidere prevăzut pentru grupurile energetice Rovinari 3 și Turceni 7, totalizând 660 MW (cu termen de închidere în PNRR 31 decembrie 2022), poate fi amânat în situații justificate la solicitarea Operatorului de transport și sistem, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. și se constituie rezervă tehnică în perioada 2023-2026.(5) În vederea înlocuirii capacităților de producție a energiei electrice pe lignit și huilă care vor fi închise și pentru a nu fi pusă în pericol siguranța Sistemului energetic național, vor fi realizate noi capacități de producție potrivit alin. (6).(6) Conform Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeana prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obținut finanțare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 mil. euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia vor fi realizate noi investiții în capacități pe gaze naturale și surse regenerabile de energie, după cum urmează:

a) 2 grupuri pe gaze naturale „ready for hydrogen“ de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW:– Ișalnița: 850 MW – cu punere în funcțiune în 2026– Turceni 475 MW – cu punere în funcțiune în 2026b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW – până în 2024.(7) Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă.

Articolul 5Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. emit documentele ce decurg din închiderea capacităților de producere a energiei electrice aparținând operatorilor economici prevăzuți la art. 4 alin. (1), potrivit atribuțiilor legale.

Articolul 6(1) Carierele de lignit și exploatările miniere de huilă se închid și se ecologizează după cum urmează:

a) Carierele Complexului Energetic Oltenia – conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat cu necesarul de lignit pentru grupurile energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) ce vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului electroenergetic național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță cu extracție de lignit prevăzute în Planul de închidere a activității (PIA) pentru fiecare carieră;

b) Carierele Alunu și Berbești (CET Govora) – închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2027;

c) Exploatările miniere ale Complexului Energetic Hunedoara:

(i) Lupeni și Lonea – lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2026;(ii) Livezeni și Vulcan – lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2032.(2) Lucrările de punere în siguranță, de închidere și ecologizare prevăzute la alin. (1) se derulează cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

Articolul 7(1) Pentru închiderea capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, stabilite conform art. 4 alin. (1), se pot institui măsuri de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în funcție de durata normală de funcționare a capacităților modernizate sau retehnologizate oprite înainte de expirarea termenului duratei normale de funcționare, de către Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și Comunicării Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.(3) Acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii capacităților de producție a energiei electrice pe bază de lignit și huilă se face anual, prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor de sprijin prevăzute la alin. (2).(4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit prevăzute la art. 4 alin. (3) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.(5) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă prevăzută la art. 4 alin. (7) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.

Articolul 8(1) Pentru carierele de lignit care sunt incluse în programul de închidere se vor notifica măsuri de sprijin, de către ministerul de resort, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 80 din 18 februarie 2022, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea carierelor de lignit prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului inițiate de către ministerul de resort.

Articolul 9Planul de închidere a minelor de huilă care sunt deja incluse în programul de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, va fi supus renotificării Comisiei Europene pentru modificarea termenelor de închidere și prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat.

Articolul 10(1) Pentru minele de huilă care nu sunt incluse într-un program de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului se notifică măsuri de sprijin de către ministerul de resort în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea minelor de huilă prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului inițiate de către ministerul de resort.

Articolul 11În cazul în care măsurile prevăzute la art. 7-10 nu se autorizează de către Comisia Europeană, operatorii economici au obligația respectării termenelor de închidere stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 12Persoanele cărora le-au încetat contractele individuale de muncă ca urmare a închiderii capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, precum și a închiderii exploatărilor miniere aferente, ca efect al prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de măsuri de protecție socială, precum și de măsuri active de combatere a șomajului în condițiile prevăzute de legislația în domeniul protecției sociale și de prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de cursurile de formare profesională prevăzute în Planul național de formare profesională elaborat potrivit legii, de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în conformitate cu cerințele pieței muncii, precum și cele de formare profesională identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă și de învățământ dual potrivit art. 25 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 12 pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru achiziția de sisteme fotovoltaice, din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Programului operațional Tranziție justă.

Articolul 14Solicitările operatorilor economici din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mehedinți și Vâlcea, afectați de procesul de decarbonizare sunt avute în vedere la elaborarea Planului național de formare profesională prevăzut la art. 13.

Articolul 15Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei și/sau fonduri europene nerambursabile în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor și regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programelor operaționale, precum și prin Fondul de tranziție justă.

Articolul 16Pentru menținerea funcționării sigure și stabile a Sistemului electroenergetic național ca urmare a închiderii capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, investițiile în capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale pot fi finanțate din fondurile financiare prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României și Fondul pentru modernizare.

Articolul 17Minele de huilă închise pot fi incluse în circuitul turistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind siguranța și securitatea vizitatorilor.

Articolul 18(1) Se înființează Comitetul interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare, denumit în continuare Comitetul interministerial al cărbunelui, în condițiile prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în componență reprezentanți ai următoarelor autorități ale administrației publice centrale și instituții ale prefectului: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Instituția Prefectului Gorj, Instituția Prefectului Hunedoara, Instituția Prefectului Dolj, Instituția Prefectului Mehedinți și Instituția Prefectului Vâlcea.(2) Reprezentarea în cadrul Comitetului interministerial al cărbunelui înființat potrivit alin. (1) este asigurată la nivel de ministru sau înlocuitor desemnat la nivel de secretar de stat prin ordin de ministru și de prefect al județului.(3) Activitatea Comitetului interministerial al cărbunelui este coordonată de un președinte, respectiv ministrul economiei, asistat de doi vicepreședinți, respectiv ministrul finanțelor și ministrul investițiilor și proiectelor europene.(4) Numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui se face prin decizia prim-ministrului, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului interministerial al cărbunelui se aprobă în prima sedință de lucru a acestuia, prin decizie a președintelui.(6) Secretariatul Comitetului interministerial al cărbunelui este asigurat de 2 reprezentanți ai Ministerului Economiei și un reprezentant al Ministerului Energiei, numiți prin ordin comun al ministrului economiei și ministrului energiei în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei prim-ministrului prevăzută la alin. (4), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim-ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului economiei se înființează Comitetul consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Din Comitetul consultativ pentru asistență fac parte reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, sindicatelor reprezentative la nivel de ramură și la nivelul operatorilor economici producători de energie electrică utilizând drept combustibil cărbunele, organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit și huilă, reprezentanți cu statut de invitați din cadrul mediului universitar, precum și grupuri de experți specializați în domeniul energiei.(9) Comitetul consultativ pentru asistență colaborează cu Comitetul interministerial al cărbunelui și cu Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare, prevăzut la alin. (10) și participă la ședințe, la solicitările acestora, după caz.(10) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim–ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului energiei se înființează Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare, denumit în continuare Grup de lucru, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(11) Grupul de lucru este coordonat de un secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei, numit prin ordin al ministrului energiei.

(12) Din Grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, reprezentanți ai Administrației Fondului pentru Mediu, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității Naționale pentru Resurse Minerale și ai operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit și huilă.(13) Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru se stabilește în prima ședință de lucru a acestuia.(14) Secretariatul Grupului de lucru este format din trei reprezentanți, salariați ai Ministerului Energiei, numiți prin ordinul ministrului energiei prevăzut la alin. (10).

Articolul 19În situație de criză energetică, Guvernul României, la propunerea Ministerului Energiei, poate, prin hotărâre, să aprobe amânarea închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe cărbune și a exploatărilor miniere aferente sau repornirea grupurilor energetice închise și a exploatărilor miniere aferente, cu respectarea legislației de mediu și a termenului de finalizare a decarbonizării sectorului energetic prevăzut la art. 3 și în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgență aferente sectorului energetic.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloș
p. Ministrul afacerilor interne,
Raed Arafat,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
p. Ministrul finanțelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi București, 30 iunie 2022.Nr. 108.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button